تابلوهای برجسته فلزی که به دو صورت فلزی + شبرنگ و فلزی + آینه ساخته می شود .

برجسته فلزی

تابلو فلزی