تابلوهای دکتری به دو صورت بلوکی و فلکسی عرض می شود
که استاندارد سایز آن ۵۰*۷۰ و ۶۰*۹۰ می باشد .

تابلو دکتری

عضو کانال تلگرام ما شوید