چاپ فلکس مخصوص تابلوهای فلکسی فیس می باشد

که اغلب روشنایی آنها با مهتابی می باشد .

عضو کانال تلگرام ما شوید